ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Sunday, August 5, 2012

ကင္တားနားအႀကံဒို႔လက္မခံ

375623 514874498528350 230159690 n
ရန္ကုန္တိုင္းက အယ္ဒီတာ့အာေပၚပါ။
ႏွာသခင္ရဲ့သေဘာနဲ႔တစ္ထပ္တည္းျဖစ္လို႔ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
..........................................
..........................................
ျမန္မာနိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္ ေသာမတ္စ္ အိုဂ်ီယာ ကင္တင္နားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ေျခာက္ရက္ၾကာမၽွ လာေရာက္ၿပီးေနာက္ ၾသဂုတ္၄ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ မွမထြက္ခြာမီ ရန္ကုန္နိုင္ငံ တကာေလဆိပ္၌ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ၿပီး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။

In this respect, I have, throughout my mandate, consistently highlighted concerns regarding systematic discrimination against the Rohingya community.  Such concerns include the denial of citizenship or legal status to Rohingyas, restrictions on their freedom of movement, marriage restrictions, and other discriminatory policies.  I hope that steps will be taken to address these issues, including a review of the1982 Citizenship Act to ensure that it is in line with international human rights standards.

ကင္တင္နား၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနေသာ ရခိုင္အေရးကိစၥကို အထူးအေလး ေျပာဆိုသြားခဲ့ရာ အထက္ေဖာ္ျပပါအပိုဒ္၌ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကာကြယ္ဘက္လို  က္ေျပာဆိုသြား ခဲ့သည္ကို ကၽြန္ုပ္တို႔ ေလ့လာ မွတ္သားလိုက္ရပါသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ကိုစနစ္တက်ခြဲျခားႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံေနျခင္းမ်ားအေပၚစိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကုလအထူး ကိုယ္စားလွယ္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။ထို႔အျပင္ သူတို႔အား နိုင္ငံသားျဖစ္မွုသို႔မဟုတ္ တရားဝင္တည္ရွိမွု ျငင္းပယ္ျခင္း၊   လြတ္လပ္စြာ သြားလာမွုမ်ားကို ကန႔္သတ္ျခင္း၊အိမ္ေထာင္ျပဳမွုကန႔္သတ္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ခြဲျခားႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံမူဝါဒမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေသးစိတ္ပါေဖာ္ျပထားသည္။ထိုမွတစ္ဖန္  နိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး စံႏွုန္း မ်ား ႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ ၁၉၈၂ခုႏွစ္ နိုင္ငံသားျဖစ္မွုအက္ဥပေဒကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္လည္း ကင္တင္နားက တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ထိုတစ္ပိုဒ္လုံး သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပ်က္ ေနသည့္ပကတိ  အေျခအေနႏွင့္ကင္းကြာ ေနသည့္အျပင္ သန္း၆ဝ  လူဦးေရ၏အမ်ားစုႀကီး၏ လိုလားခ်က္၊ဆႏၵမ်ားႏွင့္လည္း ဆန႔္က်င္ေနေပသည္။အထူး သျဖင့္ နိုင္ငံတိုင္းသည္ မိမိနိုင္ငံ၏ ပကတိ အေျခအေန၊  သမိုင္းေၾကာင္း၊ ပထဝီအေနအထား  တို႔ႏွင့္ကိုက္ညီမည့္ မိမိနိုင္ငံသားမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား   အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေပးရမည့္ နိုင္ငံသား  ဥပေဒမ်ားေရး ဆြဲျပဌာန္းရ စျမဲျဖစ္ သည္ ကို ကုလအထူး ကိုယ္စားလွယ္ကင္တားနား သိရွိၿပီးျဖစ္မည္ဟု ကၽြန္ုပ္တို႔ ယုံၾကည္ပါသည္။

ယင္းအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ နိုင္ငံသားျဖစ္မွု  ဥပေဒအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး  အေၾကာင္းျပကာ တရားမဝင္ဝင္ ေရာက္ေနသူမ်ားအား တရားဝင္ျဖစ္ေရး တိုက္တြန္းေျပာၾကား  သုံးသပ္ခိုင္းမွုကို ကၽြန္ုပ္တို႔လက္မခံနိုင္ဟု အတိအလင္းေျပာ ၾကားလိုေပသည္။

နိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးအပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား ကလည္း နိုင္ငံသားျဖစ္မွုႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေကာင္း၊တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထား  ေသာအားျဖင့္ ဒုကၡသည္စခန္း ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး ကုလအပါ အဝင္နိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝန္းက ဝိုင္းဝန္းကူညီေရးႏွုင့္  ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း ရွင္းလင္းစြာေျပာၾကားၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုေျပာၾကားခ်က္မ်ားသည္ အလြန္မၽွတမွုရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာ နိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး အတြက္ အထူးအေရးႀကီးသည့္ ရပ္တည္ခ်က္မွန္လည္း ျဖစ္ေပသည္။မၾကာေသးမီက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္  အစည္းအေဝးတစ္ခုအတြင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက နိုင္ငံသား ျဖစ္မွုကိစၥ ေျပာသည့္ အခါ လူ႔အခြင့္ အေရး  ဆိုၿပီး ကဗ်ာမဆန္ၾကရန္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း  ေဆြးေႏြးသြားခဲ့သည္ကို ျပန္လည္ ညႊန္းဆိုျပသ လိုေပသည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကၽြမ္းက်င္သူဟု  ဆိုသည့္ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ကင္တင္နား၏ ရခိုင္အေရး  ကိစၥေျပာဆိုသုံးသပ္မွုမ်ားသည္ သန္း၆ဝမၽွေသာ ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစုႀကီး၏ ဆႏၵကိုဆန႔္က်င္ၿပီး ထိုျပည္သူ အမ်ားစုႀကီး၏ အခြင့္အေရး တစ္နည္းဆိုရေသာ္ ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစုႀကီး၏ လူ႔အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ေျပာဆို  ေနျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ကၽြန္ုပ္တို႔က လုံးဝလက္မခံနိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ လည္း မၽွတစြာသုံး သပ္ေျပာ ဆိုနိုင္ သည့္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး အား အသစ္လဲလွယ္ခန႔္  ထားေပးပါရန္ ကၽြန္ုပ္တို႔က  ေတာင္းဆိုပါသည္။

အယ္ဒီတာ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...