ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Saturday, April 6, 2013

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖၚသူမ်ား

ဤႏိုင္ငံတြင္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖၚရန္ အစီအစဥ္ ရွိ-မရွိ?


imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...