ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Thursday, October 27, 2011

BLACK AND WHITE

ျဖဴခ်င္ျဖဴလည္း မည္းခ်င္မဲေပါ့ ဒို႔ၿငိမ္းခ်မ္းစြာကြဲလြဲမယ္။No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...