ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Wednesday, October 26, 2011

အဝတ္မဲ့ေတာ္လွန္ေရး

႐ုရွားတြင္ ၁၉၁၇ ေအာက္တိုဘာ ပစၥည္းမဲ့ေတာ္လွန္ေရးႀကီးကို ဆင္ႏြဲခဲ့ၿပီး ဆိုဗီယက္႐ုရွားကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ယကၡဳ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဒို႔တဏွာအစည္းအရံုးသည္လည္း ေအာက္ပါ ( အဝတ္မဲ့ေတာ္လွန္ေရး ) ကိုဆင္ႏႊဲလိုက္သည္။ No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...