ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Thursday, June 21, 2012

ဒို႔တဏွာေမးေစတမန္ (၁၄)

ေမးထဲေရာက္လာသျဖင့္တင္ေပးလိုက္ပါသည္။ ဖုန္းေျပာေနေသာပံုတြင္ စီးထားေသာ အမ်ိဳးသားစီး သားေရဖိနပ္ကို အေထာက္အထားျပဳ၍ ျမန္မာပံုစစ္စစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုိ႔တဏွာအစည္းအရံုးမွ အတည္ျပဳအပ္ပါသည္။


imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...