ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Friday, December 16, 2011

မို႔မို႔ျမင့္ေအာင္ပါ

လူငယ္ေတြအတြက္ေတာ့ ဘာႀကီးမွန္းလဲမသိဘူးျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ လူႀကီးမ်ားအတြက္ေတာ့ ဖလမ္းဖလမ္းႀကီးေပါ့ ...............


386209 298356036875222 121507374560090 989972 10

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...