ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Tuesday, January 10, 2012

စေနမင္းႀကီး၏ေမတၱာလက္ေဆာင္(၁)

စေနမင္းႀကီးမွ ေမတၱာလက္ေဆာက္အျဖစ္စြန္က်ဲသျဖင့္တင္ေပးလိုက္ပါသည္။ ေနာက္ထက္ဆက္ရန္ မ်ားစြရွိပါေသးသည္။


imagebam.com imagebam.com imagebam.com

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...