ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Wednesday, January 11, 2012

ဒို႔တဏွာေမးေစတမန္ (၆)

အရမ္းလန္းေၾကာင္းေဖၚျပေပးပို႔လာသျဖင့္ တင္ေပးလိုက္ပါသည္။ ဘယ္သူဆိုတာေျပာရန္မလိုပါ။ ဘယ္သူေတြမွန္းအားလံုးသိပါသည္။ အမွန္အကန္လန္းေၾကာင္း ႏွာသခင္မွ ထပ္ဆင့္ေထာက္ခံအပ္သည္။ .......
imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...