ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Friday, November 4, 2011

အလန္ေလးတစ္ေယာက္

ျမန္မာစစ္စစ္ျဖစ္ေၾကာင္းအာမခံပါသည္။


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...