ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Friday, November 4, 2011

ဂ်ဴ ဂ်ဴး လို႔ေခၚပါသည္။

ဂ်ဴဂ်ဴးလို႔ေခၚတယ္တဲ့ တီးေရွာ့ကမလာတပါ ။ တင္တဲ့သူကေတာ့ FB က ကူးလာတယ္ေျပာတာပဲ ............

imagebam.com

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...