ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Tuesday, November 1, 2011

သဇင္တဲ့

သဇင္တဲ့ခင္ဗ်ာ ... ေဒါက္တာခ်က္ႀကီးဆီကမလာတာပါ။ 112282666 937619669 00733 123 519lo

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...